ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2017/03/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2017/03/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. promocji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Sportu i Marketingu

Data udostępnienia: 2017-03-29

Ogłoszono dnia: 2017-03-29 przez Aneta Janczuk

Termin składania dokumentów: 2017-04-11 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2017/03/01

Zlecający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie  wyższe magisterskie, preferowane na kierunku wychowanie fizyczne specjalizacji trenerskiej,
 • staż pracy minimum 5 lat  ( w tym 3 lata w jednostkach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa  związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności ustaw: o sporcie,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o organizowaniu i prowadzeniu działalności sportowej,
o finansach publicznych, prawo prasowe, o bezpieczeństwie imprez masowych, o zgromadzeniach, ustawy
o samorządzie gminnym, zamówień publicznych i zasad postępowania administracyjnego,
 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność ,umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • promocja kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych,
 • promocja masowych imprez sportowych,
 • przygotowywanie oferty sponsorskiej MOSiR,
 • inicjowanie działań zmierzających do rozwoju pozytywnego wizerunku MOSiR,
 • informowanie społeczeństwa o wynikach z imprez, poprzez ogłaszanie komunikatów w prasie lokalnej, wojewódzkiej i regionalnej,
 • przekazywanie oferty imprez na potrzeby mediów, współpraca z lokalnymi mediami,
 • koordynacja przy przygotowaniu projektów gadżetów promocyjnych,
 • współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych- samodzielne prowadzenie imprez

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys  i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
        popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-11 15:00:00
c. Miejsce:
Dokumenty należy składać w terminie : do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 pod  adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12A z dopiskiem „ Inspektor ds. promocji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ”.
« powrót do poprzedniej strony